Vietinbank: Lợi nhuận trước thuế đạt 9.206 tỷ đồng

.

Mức tăng trưởng tín dụng năm 2017 là 19,44%, đạt 790,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cho vay ngắn hạn chiếm 56,8% tổng dư nợ, cho vay trung đến dài hạn chiếm 43,2% tổng dư nợ.

Tiền gửi khách hàng chỉ tăng 14,86% đạt 752,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn là 15,3%, tăng từ mức 13,1% vào cuối năm 2016.

Tổng thu nhập ngoài lãi là 5.546 tỷ đồng, tăng trưởng 36,7%. Cụ thể: Lãi thuần hoạt động dịch vụ đạt 1.855 tỷ đồng; Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 710 tỷ đồng;  Lãi thuần hoạt động mua bán chứng khoán chứng doanh đạt 369,5 tỷ đồng; Lỗ mua bán chứng khoán đầu tư 125,7 tỷ đồng; Thu nhập khác là 1.944 tỷ đồng; Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần là 743 tỷ đồng, tăng trưởng 394% chủ yếu nhờ lợi nhuận từ thoái 50% cổ phần tại Bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 32.619 tỷ đồng, tăng trưởng 23,3%. Chi phí hoạt động tăng 17,1% so với năm 2016 lên 15.069 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu là 1,13% tăng từ 1,02% cuối năm 2016. Sau khi đã xử lý 2.210 tỷ đồng nợ xấu, tổng nợ xấu còn lại của Vietinbank là 8.959 tỷ đồng, tăng 32,9% so với năm 2016.

Chi phí dự phòng của Vietinbank năm 2017 tăng 66,1% so với năm 2016 lên 8.344 tỷ đồng, tương đương 47,5% lợi nhuận hoạt động trước trích lập dự phòng. Trong đó, 3.615 tỷ đồng  là dự phòng cho vay khách hàng và khoảng 4.729 tỷ đồng là dự phòng trái phiếu VAMC.

  • Tag:
  • Kết quả kinh doanh của Vietinbank
  • Chi phí dự phòng của Vietinbank
  • Nợ xấu của Vietinbank
  • Lợi nhuận của Vietinbank
  • Cơ cấu cho vay của Vietinbank
  • Cơ cấu huy động của Vietinbank
Nguồn: infonet.vn