13 cổ phiếu trên UPCoM bị tạm dừng giao dịch 3 ngày

.

Lý do 13 cổ phiếu này bị tạm dừng giao dịch do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Sở sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi thực hiện công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp công ty trên không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm dừng giao dịch, Sở sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch.

Nguồn: ndh.vn