Thị trường đi xuống, lãi ròng quý 2/2018 của VCBS giảm 42%

.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2018, doanh thu hoạt động trong kỳ của VCBS đạt 127 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm chủ yếu do tiền lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 31% so với cùng kỳ xuống mức 39,5 tỷ đồng.

Doanh thu môi giới chứng khoán quý 2/2018 chỉ tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, đạt 39 tỷ đồng. Tuy vậy, Công ty vẫn ghi nhận lãi từ các khoản vay và phải thu tăng 56% so với cùng kỳ, đạt 33 tỷ đồng.

Về mặt chi phí, Công ty ghi nhận lỗ từ tài sản tài chính FVTPL tăng hơn 300% so với cùng kỳ, đạt gần 6,5 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tự doanh cũng tăng 96% so với quý 2 năm trước, từ mức 4,1 tỷ đồng lên 8,1 tỷ đồng. Tổng cộng chi phí hoạt động trong quý 2 của VCBS tăng 13% so với cùng kỳ, ở mức gần 50 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty ghi lãi sau thuế hơn 29 tỷ đồng, giảm tới 42% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân chính của sự giảm lợi nhuận là do chỉ số thị trường chứng khoán giảm nên doanh thu từ kinh doanh tài sản tài chính giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động và lãi sau thuế của Công ty lần lượt đạt 330 tỷ đồng và 111 tỷ đồng, tăng trưởng ương ứng 20% và 10%.

Tính đến cuối quý 2/2018, tổng tài sản của VCBS ở mức 3.300 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm.

Nguồn: ndh.vn