Thủy điện Thác Mơ báo lãi đạt 210 tỷ đồng trong 6 tháng, thực hiện 91% kế hoạch 2018

.

Nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ (nay là Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ) được thành lập theo Quyết định số 361 NL/TCCB-LĐ ngày 11/6/1994 của Bộ Năng lượng, là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 2.

Ngày 26/8/2005, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ký quyết định số 2747/QĐ-BCN về việc cổ phần hoá Công ty Thuỷ điện Thác Mơ. Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM từ 18/06/2009 với mã chứng khoán TMP.

Mới đây, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, TMP ghi nhận doanh thu 241 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm đến 15,5% đã giúp lãi gộp đạt 171,7 tỷ đồng, tăng trưởng 17%. Biên lãi gộp cải thiện từ 64% lên 71,2%

Trong hoạt động tài chính, doanh thu tăng trưởng 56% lên 16,2 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm từ 4,7 tỷ về 3,8 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí quản lý cũng giảm 42% từ 13,5 tỷ về 7,8 tỷ đồng. Tất cả các yếu tố trên giúp lãi ròng TMP đạt mức tăng trưởng 25%, ghi nhận 142,8 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản công ty đạt 1.447 tỷ đồng, tăng thêm 100 tỷ so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền của TMP tăng mạnh từ 101 tỷ lên 148,9 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn tăng gần gấp đôi lên 227 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu công ty ghi nhận 406 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5%; lãi ròng 210 tỷ đồng, tăng trưởng 32,5%. Với kết quả này, TMP đã thực hiện được 91% kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Ngọc Linh

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b="body",ce="createElement",ac="appendChild",st="style",ds="display",n="none",gi="getElementById"; var i=d[ce]("iframe");i[st][ds]=n;d[gi]("M325814ScriptRootC223696")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M325814ScriptRootC223696");}var dv=iw[ce]("div");dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=223696;c[ac](dv); var s=iw[ce]("script");s.async="async";s.defer="defer";s.charset="utf-8";s.src="//jsc.mgid.com/t/h/thuonghieucongluan.com.vn.223696.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
--> Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn